Concept-RES aangeboden

De Friese concept-RES is ter besluitvorming aangeboden aan alle raden, colleges, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. In dit document staat beschreven welke energie uit zon en wind nu al wordt opgewekt in de provincie. Daarnaast zijn vergunde en gerealiseerde duurzame energieprojecten hierin opgenomen. De concept-RES wordt uiterlijk 1 oktober aangeboden aan het Rijk (dit was 1 juni, maar vanwege het coronavirus is deze datum verplaatst).

Op syn Frysk
Fryslân heeft de ambitie om in 2030 tenminste 2,3 TWh duurzaam op te wekken. De RES is hiervoor een belangrijk middel. De concept-RES is opgesteld aan de hand van een verkennend onderzoek naar warmte- en energieopwekking in Fryslân. De werkgroep RES heeft met deze resultaten de concept-RES samengesteld. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van achttien Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Liander, de grootste Friese netbeheerder.

Op weg naar RES 1.0
Vanaf 1 oktober 2020 beoordeelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de concept-RES’en van alle dertig energieregio’s. Het PBL rekent alle plannen door om te bepalen of we hiermee de nationale klimaatdoelstellingen behalen. Uiterlijk 1 februari 2021 ontvangen alle regio’s de uitkomsten van deze analyse. De conclusies worden meegenomen in de uitwerking van RES 1.0. Dit definitieve plan wordt op 1 juli 2021 door alle energieregio’s aangeboden aan het Rijk.

Benieuwd naar de Concept-RES van Fryslân?

U kunt hem hier lezen.