Fryske Energie Waaier

Op 22 september heeft de werkgroep Verkennend Onderzoek de Fryske Energie Waaier overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink. De Waaier is een vertaling van de opbrengst van het verkennend onderzoek en is een hulpmiddel om in de volgende fase, richting RES 1.0, het goede gesprek te voeren over de aandachtspunten én mogelijkheden in de energietransitie.

De afgelopen periode heeft de werkgroep Verkennend Onderzoek binnen de RES Fryslân de mogelijkheden voor duurzame energie verkend. De werkgroep heeft hiervoor samengewerkt met een brede groep van 160 professioneel betrokkenen, die in twee werksessies haar input heeft geleverd.

Goed gesprek

De Waaier kan bij gesprekken helpen om lokale ambities vorm te geven en aandachtspunten in de praktijk toe te passen. De 18 gemeenten mogen zelf bepalen of en zo ja hoe, zij de Fryske Energie Waaier inzetten tijdens het vervolgproces tot de opstelling van de definitieve RES 1.0 begin 2021. Bij de gesprekken over de uitvoering van de RES 1.0 die daarna met inwoners, energie-initiatieven, overheden en stakeholders worden georganiseerd kan de waaier helpen bij het voeren van een goed gesprek.

Opbouw waaier

In de waaier zijn kennis van het landschap, van energieconcepten en maatschappelijke aandachtspunten gecombineerd in ‘energiebouwstenen’. De Waaier is opgedeeld in zes verschillende paletten, waarin de verschillende bouwstenen zijn gegroepeerd. Er is bewust voor een Waaier gekozen: dit laat zien welke mogelijkheden er allemaal zijn in Fryslân. In de Waaier zijn ook elf aandachtspunten verwerkt die zijn opgehaald tijdens het proces. Deze aandachtspunten vertalen de verschillende belangen zoals voldoende aandacht voor inpassing in het landschap (vanuit landschapsbehoud) maar bijvoorbeeld ook het realiseren van voldoende betrokkenheid en eigenaarschap bij nieuwe energie initiatieven en projecten.

Vanuit het onderzoek is gebleken dat het in het proces richting RES 1.0 van belang is om voldoende aandacht te hebben voor de elf aandachtspunten. De Waaier is toegelicht tijdens de webinars op 10 en 19 november en is te vinden op www.resfryslan.frl.

Documentatie:

Hoofdrapport Fryske Energie Waaier
Voorbeelduitwerkingen Fryske Energie Waaier
PK Schema na terugkoppeling
Export vragenlijst Gouden principes
Netimpact Bouwstenen